KontaktPremio Decart Opony-Autoserwis

ul.Opolska 15 
59-220 Legnica 

Dla Ciebie pracujemy:
Pn.-Pt. : 8 - 18
Sob. : 8 - 16

tel. 76 854-74-48 
tel. 509 772 203

decartlegnica@wp.pl


GPS N: 51° 11′ 21″ E: 16° 10′ 27″

Polityka prywatności w Internecie

25.05.2018

Niniejszą Politykę prywatności w Internecie („Polityka”) stosuje się do strony internetowej znajdującej się pod adresem http://wulkanizacjalegnica.pl/(„Strona internetowa”).

Zobowiązanie do poszanowania prywatności złożone przez Decart Firmowy Serwis Ogumienia

Decart Firmowy Serwis Ogumienia i podmioty z nią powiązane szanują prywatność osób fizycznych i doceniają zaufanie, jakim obdarzają ich odwiedzający Stronę internetową, klienci, dostawcy i inne podmioty, z którymi Decart Firmowy Serwis Ogumienia dokonuje transakcji. Decart Firmowy Serwis Ogumienia przetwarza dane osobowe (zgodnie z definicją poniżej) w sposób zgodny z regulacjami prawnymi obowiązującymi w krajach, w których prowadzi swoją działalność. Od 25 maja 2018 r. w krajach Unii Europejskiej obowiązuje Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych („RODO”)1.

Za każdym razem, gdy użytkownik odwiedza Stronę internetową http://wulkanizacjalegnica.pl/ (zwana dalej Decart Firmowy Serwis Ogumienia) przetwarza jego dane osobowe (zgodnie z definicją poniżej), pełniąc rolę administratora danych, tj. podmiotu odpowiedzialnego za przetwarzanie danych osobowych użytkownika, który decyduje o celach i sposobach przetwarzania danych.

Celem niniejszej Polityki jest poinformowanie użytkownika i wyjaśnienie mu w sposób przejrzysty:

 • jak i dlaczego Decart Firmowy Serwis Ogumienia zbiera, przetwarza i przechowuje dane osobowe użytkownika;

 • na czym polega rola Decart Firmowy Serwis Ogumienia jako administratora danych osobowych użytkownika; oraz

 • jakie są prawa użytkownika i obowiązki Decart Firmowy Serwis Ogumienia w związku z przetwarzaniem danych osobowych.

Definicje

W niniejszej Polityce stosuje się następujące definicje:

dane osobowe” oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej2;

przetwarzanie” oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie, a czasownik „przetwarzać” interpretuje się odpowiednio; oraz

podmiot przetwarzający” oznacza osobę fizyczną lub prawną, która przetwarza dane osobowe w imieniu administratora. Podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w imieniu Decart Firmowy Serwis Ogumienia mogą być jej podmioty zależne lub powiązane bądź dostawcy i usługodawcy zewnętrzni. We wszystkich takich przypadkach Decart Firmowy Serwis Ogumienia zawrze z podmiotem przetwarzającym dane umowę o przetwarzaniu danych, zapewniającą przetwarzanie danych osobowych użytkownika zgodnie z RODO.

Zbieranie informacji

Sposób zbierania

Gdy użytkownik korzysta ze Strony internetowej, niektóre dane osobowe zbierane są bezpośrednio na skutek jej przeglądania. Niektóre funkcje Strony internetowej mogą jednak wymagać dobrowolnego podania Decart Firmowy Serwis Ogumienia dodatkowych danych osobowych.

Kategorie zbieranych danych osobowych

Decart Firmowy Serwis Ogumienia zbiera następujące informacje o użytkownikach odwiedzających Stronę internetową:

 • adres IP użytkownika;

 • domena dostawcy usług internetowych użytkownika;

 • typ i rodzaj przeglądarki, systemu operacyjnego i platformy użytkownika;

 • informacje dotyczące odwiedzanych stron, wyszukiwanych fraz, czasu spędzonego na Stronie internetowej oraz innych danych statystycznych;

 • informacje dotyczące nawyków i preferencji użytkownika.

Jeśli użytkownik chce uzyskać dostęp do lub korzystać z niektórych funkcji Strony internetowej, Decart Firmowy Serwis Ogumienia może również poprosić go o następujące dane dodatkowe:

 • podstawowe informacje identyfikacyjne (tj. imię, nazwisko, adres pocztowy/e-mailowy i numer telefonu);

 • treść formularzy kontaktowych wypełnianych za pośrednictwem Strony internetowej;

 • informacje finansowe (na przykład dane rachunku bankowego);

 • informacje dotyczące internetowej rejestracji gwarancji na opony i numery referencyjne;

 • dane identyfikacyjne samochodu (w tym numer rejestracyjny w zakresie dozwolonym obowiązującym prawem);

 • dane logowania; oraz

 • inne informacje dotyczące badań, które Decart Firmowy Serwis Ogumienia może prowadzać w związku z korzystaniem przez użytkownika ze Strony internetowej.

Należy pamiętać, że w niektórych krajach dane identyfikacyjne samochodu mogą zostać uzyskane ze źródeł dostępnych publicznie, z tego względu Decart Firmowy Serwis Ogumienia może powiązać numer rejestracyjny pojazdu z danymi identyfikacyjnymi.

Przetwarzania płatności, w tym płatności dokonanych kartami debetowym i kredytowymi, dokonują usługodawcy zewnętrzny. Decart Firmowy Serwis Ogumienia nie przetwarza ani nie przechowuje danych karty debetowej lub kredytowej użytkownika w związku z transakcjami dokonanymi za pośrednictwem Strony internetowej.  

Konsekwencje odmowy przekazania danych osobowych

Użytkownik nie ma obowiązku przekazania Decart Firmowy Serwis Ogumienia swoich danych osobowych. Należy jednak pamiętać, że w niektórych okolicznościach odmowa przekazania danych osobowych, akceptacji plików „cookie” lub dostosowania ustawień przeglądarki może mieć wpływ na sposób przeglądania przez użytkownika Strony internetowej i uniemożliwić mu korzystanie z niektórych jej funkcji.

Z tego względu, przy zbieraniu danych osobowych (np. za pośrednictwem formularzy) Decart Firmowy Serwis Ogumienia wskazywać będzie, czy przekazywanie takich danych jest obowiązkowe (np. oznaczając dane pole gwiazdką) i jakie są konsekwencje odmowy przekazania wymaganych danych.

Pliki „cookie” i inne podobne technologie

Na Stronie internetowej mogą być używane pliki „cookie” lub „web beacon”. Plik „cookie” to plik tekstowy, który może zostać zapisany w komputerze, urządzeniu lub systemie użytkownika podczas korzystania ze Strony internetowej. Pliki „cookie” pozwalają Decart Firmowy Serwis Ogumienia lepiej obsłużyć osoby odwiedzające Stronę internetową, oferując im materiały dostosowane do ich potrzeb. Pliki te zawierają informacje zebrane z urządzenia użytkownika i przesłane za pośrednictwem Strony internetowej przy każdej kolejnej wizycie, co pozwala z upływem czasu zapamiętać działania i preferencje użytkownika. Zbierane informacje nie zawierają imienia i nazwiska, numeru telefonu ani adresu e-mail użytkownika.

Dodatkowe informacje na temat korzystania z plików „cookie” można znaleźć w Polityce dotyczącej plików cookie.

Bezpieczeństwo

Biorąc pod uwagę aktualny stan techniczny, koszty wdrożenia oraz charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania, a także ryzyko mające różne prawdopodobieństwo i wagę dla praw i wolności osób fizycznych, Decart Firmowy Serwis Ogumienia stosuje odpowiednie środki ostrożności mające na celu ochronę danych osobowych znajdujących się w posiadaniu Decart Firmowy Serwis Ogumienia przed utratą, niewłaściwym użyciem i nieupoważnionym dostępem, ujawnieniem, zmianą lub zniszczeniem, jak również mające na celu umożliwienie reakcji w przypadku niewłaściwego użycia, utraty lub nieupoważnionego użycia tych danych osobowych.

Dane zbierane przez Decart Firmowy Serwis Ogumienia mogą być przechowywane w systemach przechowywania danych należących do podmiotów zewnętrznych (patrz punkt „Odbiorcy zewnętrzni” poniżej). W takich przypadkach Decart Firmowy Serwis Ogumienia wymaga od tych osób trzecich, aby stosowały praktyki i systemy bezpieczeństwa zapewniające bezpieczeństwo informacji.

Cele i podstawa prawna przetwarzania

Cele przetwarzania

Decart Firmowy Serwis Ogumienia i podmioty przetwarzające dane w imieniu Decart Firmowy Serwis Ogumienia wykorzystują przekazane przez użytkownika dane osobowe do następujących celów:  

 • rejestracja użytkowników i zarządzanie profilami (np. odpowiadanie na pytania użytkowników);

 • przetwarzanie, rejestrowanie i śledzenie zakupów, płatności, zwrotów, gwarancji lub rabatów użytkownika;

 • zamawianie produktów lub usług;

 • określenie poziomu korzystania ze Strony internetowej (w tym przygotowanie statystyk dotyczących korzystania);

 • okresowe wysyłanie na adres podany w tym celu przez użytkownika wiadomości e-mail o produktach Decart Firmowy Serwis Ogumienia, ofert specjalnych i informacji, które mogą być uznane za interesujące dla użytkownika lub firmy, dla której pracuje;

 • zapraszanie do udziału w ankietach internetowych;

 • wysyłanie zapytań o informacje zwrotne na temat produktów i usług;

 • ulepszanie Strony internetowej;

 • komunikacja z użytkownikiem w reakcji na otrzymaną od niego prośbę.

Informacje dotyczące internetowej rejestracji gwarancji na opony nie będą wykorzystywane do celów marketingowych.

Podstawa prawna przetwarzania

Decart Firmowy Serwis Ogumienia nie może przetwarzać danych osobowych, jeśli nie posiada ważnej podstawy prawnej. Dlatego też dane osobowe mogą być przetwarzane tylko wtedy, gdy:

Decart Firmowy Serwis Ogumienia uzyska uprzednio zgodę użytkownika na przetwarzanie jego danych osobowych;

przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zobowiązań umownych Decart Firmowy Serwis Ogumienia wobec użytkownika lub podjęcia działań na żądanie użytkownika, przed zawarciem umowy;

 • przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia przez Decart Firmowy Serwis Ogumienia obowiązków prawnych lub regulacyjnych (np. zobowiązań podatkowych lub rachunkowych); lub

 • przetwarzanie jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionych interesów Decart Firmowy Serwis Ogumienia i nie wpływa nadmiernie na interesy użytkownika lub jego podstawowe prawa i wolności. Zwracamy uwagę, że gdy Decart Firmowy Serwis Ogumienia przetwarza dane osobowe użytkownika na tej podstawie, zawsze próbuje zachować równowagę między prawnie uzasadnionym interesem Decart Firmowy Serwis Ogumienia a prywatnością użytkownika.Przykłady „prawnie uzasadnionych interesów” to:

 • wykorzystanie efektywnych kosztowo usług (np. decyzja o przetwarzaniu danych na określonych platformach oferowanych przez dostawców zewnętrznych);

 • oferowanie produktów i usług obecnym lub potencjalnym klientom;

 • lepsze zarządzanie i administrowanie stosunkami z klientami i ich danymi;

 • ulepszanie jakości usług świadczonych klientom poprzez uwzględnianie ich preferencji co do sposobu (telefon, e-mail itd.) i częstości komunikacji;

 • mierzenie zainteresowania klientów produktami Decart Firmowy Serwis Ogumienia i lepsze zrozumienie reakcji klientów na wiadomościami e-mail o treści marketingowej, w tym poprzez badania statystyczne i inne oraz analizę danych dotyczących statusu wiadomości (niedoręczona, doręczona, otwarta);

 • umożliwienie Decart Firmowy Serwis Ogumienia oferowania reklam i ofert dopasowanych do klientów, co wpływa na skuteczniejsze wprowadzanie przez Decart Firmowy Serwis Ogumienia produktów na rynek;

 • sprzedaż całości lub części przedsiębiorstwa Decart Firmowy Serwis Ogumienia lub jej majątku bądź nabycie przez osobę trzecią majątku, którego część mogą stanowić również dane osobowe;

 • zapobieganie oszustwom lub działaniom przestępczym i niewłaściwemu wykorzystywaniu produktów lub usług Decart Firmowy Serwis Ogumienia oraz zapewnienie bezpieczeństwa systemów, narzędzi i sieci informatycznych Decart Firmowy Serwis Ogumienia; oraz

 • osiąganie celów dotyczących odpowiedzialności korporacyjnej i społecznej.

Odbiorcy zewnętrzni

Decart Firmowy Serwis Ogumienia może przekazywać dane osobowe swoim pracownikom (w zakresie, w jakim są im one niezbędne do wykonywania ich obowiązków) i innym spółkom z grupy Decart Firmowy Serwis Ogumienia. Inne spółki z grupy będą pełnić rolę kolejnego administratora (w tym przypadku użytkownik zostanie osobno poinformowany o przetwarzaniu jego danych) bądź przetwarzać dane osobowe w imieniu i na żądanie administratora (jako podmiot przetwarzający dane).

Ponadto w ramach dążenia do wymienionych wyżej celów Decart Firmowy Serwis Ogumienia może przekazać dane osobowe użytkownika zewnętrznym podmiotom przetwarzającym dane spoza grupy Decart Firmowy Serwis Ogumienia, w zakresie w jakim są im one potrzebne do wykonania wydanych im przez Decart Firmowy Serwis Ogumienia poleceń.

Zewnętrzne podmioty przetwarzające dane to między innymi:

 • dostawcy usług IT, usług chmury i baz danych dla Decart Firmowy Serwis Ogumienia;

 • konsultanci, dostawcy i usługodawcy wspierający w promocji i marketingu produktów i usług Decart Firmowy Serwis Ogumienia, przechowywaniu i analizowaniu danych osobowych, zbierający oceny, opinie i ankiety od użytkowników i klientów, komunikujący się z użytkownikiem w imieniu Decart Firmowy Serwis Ogumienia oraz przetwarzający i realizujący transakcje, w tym zakup opon i instalacji i/lub innych usług motoryzacyjnych oraz wykonujący inne czynności mające na celu zapewnienie komunikacji o promocjach oraz usługach użytkownikom Strony internetowej i klientom.

Dane osobowe użytkownika mogą być ujawniane:

 • wszystkim osobom trzecim, na które Decart Firmowy Serwis Ogumienia dokonuje cesji swoich praw lub obowiązków na podstawie stosownej umowy;

 • krajowym lub międzynarodowym organom nadzorczym, egzekucyjnym lub giełdowym oraz sądom w przypadkach, gdy Decart Firmowy Serwis Ogumienia jest do tego zobowiązana na podstawie ustawy lub rozporządzenia lub na podstawie żądania zgłoszonego przez taki organ; oraz

 • organom administracji rządowej lub samorządowej bądź innym organom ustawowym lub publicznym.

Żadne informacje przekazane przez użytkowników za pośrednictwem dostępnego na Stronie internetowej formularza internetowej rejestracji gwarancji na opony nie będą udostępniane osobom trzecim, z wyjątkiem przypadków przewidzianych prawem.

Przekazywanie danych za granicę

Dane osobowe przekazywane wewnątrz lub poza Decart Firmowy Serwis Ogumienia mogą być również przetwarzane w kraju spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, który obejmuje państwa członkowskie UE, Islandię, Liechtenstein oraz Norwegię („EOG”).

W przypadku przekazywania danych osobowych użytkownika poza EOG przed ich przekazaniem Decart Firmowy Serwis Ogumienia zawrze z odbiorcą umowę uwzględniającą standardowe klauzule ochrony danych przyjęte przez Komisję Europejską, by zapewni

odpowiedni poziom ochrony przekazywanych danych osobowych. Użytkownik może zażądać dodatkowych informacji w tym zakresie oraz zapewnienia odpowiednich zabezpieczeń, korzystając z swoich praw w sposób wskazany poniżej (patrz punkt „Prawa użytkownika”).

Przechowywanie danych

Decart Firmowy Serwis Ogumienia będzie przechowywać dane osobowe użytkownika przez okres 0 lat od [data ostatnich odwiedzin Strony internetowej].

Jeśli jednak użytkownicy życzą sobie usunięcia swoich danych osobowych z baz danych Decart Firmowy Serwis Ogumienia przed upływem tego czasu, mogą tego zażądać w sposób opisany poniżej.

Prawa użytkownika

Użytkownik posiada prawo dostępu do swoich danych osobowych przetwarzanych przez Decart Firmowy Serwis Ogumienia na podstawie niniejszej Polityki. Jeśli użytkownik uważa, że jego dane będące w posiadaniu Decart Firmowy Serwis Ogumienia są nieprawidłowe lub niepełne, może również żądać ich sprostowania. Decart Firmowy Serwis Ogumienia niezwłocznie poprawi odpowiednie dane.

Użytkownik ma również prawo:

 • żądać usunięcia danych osobowych użytkownika;

 • żądać ograniczenia przetwarzania danych osobowych użytkownika;

 • cofnąć udzieloną wcześniej Decart Firmowy Serwis Ogumienia zgodę na przetwarzanie danych osobowych (cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed takim cofnięciem);

 • sprzeciwić się przetwarzaniu danych użytkownika na potrzeby marketingu bezpośredniego; lub

 • sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych w innych celach w przypadkach, gdy Decart Firmowy Serwis Ogumienia przetwarza dane osobowe użytkownika na innej podstawie prawnej niż jego zgoda.

Decart Firmowy Serwis Ogumienia będzie honorować takie żądanie, cofnięcie lub sprzeciwienie się zgodnie z odpowiednimi przepisami o ochronie danych.

Dodatkowo użytkownik ma prawo przenoszenia danych, czyli otrzymania danych osobowych przekazanych Decart Firmowy Serwis Ogumienia w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz prawo przesłania tych danych innemu administratorowi, bez przeszkód ze strony Decart Firmowy Serwis Ogumienia i z zastrzeżeniem własnych zobowiązań użytkownika do zachowania poufności.

Aby skorzystać z powyższych praw, należy wysłać wiadomość e-mail na adres wyznaczonego przez Decart Firmowy Serwis Ogumienia Inspektora Ochrony Danych: decart@premio.pl.

Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać wiadomości e-mail lub innej komunikacji od Decart Firmowy Serwis Ogumienia, prosimy o zmianę preferencji poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres decart@premio.pl. Decart Firmowy Serwis Ogumienia zrealizuje żądania usunięcia nazwisk z list korespondencji pocztowej lub e-mailowej zgodnie z odpowiednimi przepisami o ochronie danych.

Jeśli użytkownik ma pytania lub nie jest zadowolony ze sposobu przetwarzania przez Decart Firmowy Serwis Ogumienia jego danych osobowych, prosimy o kontakt pod adresem Decart Firmowy Serwis Ogumienia ul.Opolska 15 59-220 Legnica lub o wysłanie wiadomości e-mail na adres decart@premio.pl. Decart Firmowy Serwis Ogumienia przeanalizuje pytanie lub skargę użytkownika i udzieli odpowiedzi w najwcześniejszym możliwym terminie.

Użytkownikowi zawsze przysługuje również prawo do złożenia skargi do właściwego organu ochrony danych.

Inne witryny

Witryna Decart Firmowy Serwis Ogumienia może zawierać łącza do witryn nienależących do Decart Firmowy Serwis Ogumienia. Decart Firmowy Serwis Ogumienia stara się podawać łącza wyłącznie do stron, które reprezentują równie wysoki standard i poszanowanie prywatności. Decart Firmowy Serwis Ogumienia nie odpowiada jednak za treść witryn nienależących do Decart Firmowy Serwis Ogumienia ani za stosowane przez nie praktyki dotyczące prywatności.

Osoby małoletnie

Decart Firmowy Serwis Ogumienia nie zbiera, nie wykorzystuje ani nie ujawnia za pośrednictwem Strony internetowej danych osobowych (takich jak imię i nazwisko, adres i numer telefonu) osób małoletnich poniżej 16 roku życia bez uzyskania uprzedniej zgody rodzica lub opiekuna. Decart Firmowy Serwis Ogumienia nie zezwala osobom małoletnim poniżej 16 roku życia na rejestrowanie się lub udział w konkursach lub akcjach promocyjnych prowadzonych za pośrednictwem Strony internetowej. W przypadku, gdy rodzic lub opiekun osoby małoletniej poniżej 16 roku życia stwierdzi, że dziecko przekazało Decart Firmowy Serwis Ogumienia dane osobowe, powinien nawiązać z Decart Firmowy Serwis Ogumienia kontakt, jeżeli chce, aby takie dane zostały usunięte z bazy Decart Firmowy Serwis Ogumienia. Jeżeli Decart Firmowy Serwis Ogumienia pozyska informację o znajdowaniu się danych osobowych osoby małoletniej poniżej 16 roku życia, dane te zostaną usunięte z istniejących plików.

Ponadto przed używaniem lub ujawnianiem swoich danych osobowych na Stronie internetowej osoby małoletnie poniżej 16 roku życia powinny uzyskać zgodę rodzica lub opiekuna.

Aktualizacje Polityki

Użytkownik będzie z wyprzedzeniem powiadamiany o przyszłych aktualizacjach dotyczących przetwarzania danych osobowych w sposób opisany w niniejszej Polityce za pośrednictwem Strony internetowej (okienko wyskakujące lub w inny sposób) oraz przy użyciu innych kanałów komunikacji (np. e-mail, jeśli użytkownik podał adres).

1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.


2 Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.